Home » Europa, Headline, Islam, Multi-kulti, Świat, Terroryzm, Uncategorized, Unia Europejska

Fundamentalizm po polsku

18 lutego 2013 47 komentarzy

Piotr Ślusarczyk

Od redakcji: poniższy artykuł zamieściliśmy w pierwszym numerze naszego drukowanego magazynu „Euroislam”. Przypominamy go w kontekście opublikowanego obok wywiadu z polskim imamem.

* * *

Fundamentaliści muzułmańscy w Polsce rozwijają swoją działalność. Wydają pisma radykałów islamskich, utrzymują kontakty ze światowymi organizacjami, których prawdziwym celem jest islamizacja Zachodu, budują meczety i „centra kultury” po to, by głosić ideologię wrogą demokracji i wolnościom europejskim. Wszystko przy poparciu wielu wpływowych środowisk – naukowców, dziennikarzy i polityków.

Z oficjalnej strony ABW dowiadujemy się o związkach Ligi Muzułmańskiej z Bractwem Muzułmańskim

            „Liczyć się należy ze wzrostem aktywności organizacji skupionych we FIOE (Federation of Islamic Organizations in Europe): centrów islamskich, stowarzyszeń i tzw. instytutów, w tym Ligi Muzułmańskiej w RP, a więc organizacji znajdujących się pod silnym ideologicznym wpływem Braci Muzułmanów. Raczej nie będzie temu towarzyszył rozgłos medialny, aby nie wzbudzać niepokoju władz państwowych. Już obecnie zwraca uwagę niezwykła dbałość FIOE o budowę poprawnego wizerunku organizacji zaangażowanej w dialog międzyreligijny i integrację Europejczyków z muzułmańskimi mniejszościami. W wielu przypadkach się to jednak tylko pozory, mijające się z rzeczywistymi celami działalności” – czytamy w artykule Krzysztofa Izaka opublikowanym w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego” (nr 3, 2011 rok). Artykuł ten dostępny jest na oficjalnej stronie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Meczet Ligi Muzułmańskiej w RP powstaje, za saudyjskie pieniądze, przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich, na terenie dawnej Reduty Ordona

Meczet Ligi Muzułmańskiej w RP powstaje, za saudyjskie pieniądze, przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich, na terenie dawnej Reduty Ordona

Przynależność Ligi Muzułmańskiej do radykałów z Bractwa potwierdziła wcześniej prestiżowa organizacja badawcza PEW Global Research. W tym kontekście nowego znaczenia nabierają słowa arabisty, Bogusława Zagórskiego, który nazwał łączenie Ligi Muzułmańskiej RP z Bractwem Muzułmańskim „pomówieniem”. Lansowany przez media analityk nigdy w publicznej dyskusji nie przyznał, że środowisko związane z Ligą Muzułmańską wpływa na radykalizację nastrojów wśród polskich muzułmanów, karmiąc ich radykalną myślą teologów muzułmańskich.

Liga Muzułmańska wydaje fundamentalistów

W Polsce od blisko dwudziestu lat do obiegu czytelniczego wprowadza się pisma muzułmańskich fundamentalistów. Wydaje je Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce. Wielu członków tego Stowarzyszenia działa obecnie w strukturach Ligi Muzułmańskiej RP (w tym także Samir Ismail – do niedawna szef Ligi). W kwietniu 1995, przy wsparciu finansowym Międzynarodowego Domu Wydawniczego I. I. P. H. z siedzibą w Arabii Saudyjskiej, ukazały się pisma Sayyida Qutba. Qutb był głównym ideologiem Bractwa Muzułmańskiego, współtworzył teoretyczne podstawy dla terroryzmu i fundamentalizmu islamskiego. Jego słowa prowadzą do walki członków Al-Kaidy. Zarówno Osama ibn Laden, jak i jego prawa ręka Zawahiri, wyrastali w kulcie Qutba, „nazywanego Leninem dżihadu”. Qutb, po tym jak został powieszony na rozkaz egipskiego prezydenta, w oczach fundamentalistów islamskich stał się ikoną radykalizmu i uświęconym męczennikiem. Wielkim uznaniem darzą radykała jego polscy wydawcy. Nie tylko nazywają go „wybitnym znawcą islamu i wielkim autorytetem w tej dziedzinie” („Islam religią przyszłości”, kwiecień 1995, s.5), ale także wyrażają następujące życzenie: „Niech Allah ma w swojej opiece Qutba, a Muzułmanów niech obdaruje jego dobrami i cennymi głębokimi myślami (s.7)”.

Qutb nazywa Powszechną Deklarację Praw Człowieka oraz wolności zagwarantowane w konstytucji USA „karłowatymi roślinami lub chwastami, zasianym ręką szatana w ogrodzie duszy ludzkiej. Systemy te nie pochodzą z boskiego źródła w przeciwieństwie do natury ludzkiej; są tworem pychy człowieczej, podstawą autodestrukcji społeczeństw” – argumentuje (s.38). Pochwał pod jego adresem nie szczędzi też Faisal Mawlawi w książce „Prosty wykład głównych praktyk religijnych islamu” (tłum. Jarosław Banasiak, 2003). Mawlawi, zastępca przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Analiz i Wydawania Fatw Jusufa Al–Qaradawiego,  pisał: „Każdy uczciwy człowiek widzi w słowach Qutba to, że ma on na myśli próbę odnowy i rozwoju”(s.21).

Sam Mawlawi przyznał, że współcześni muzułmanie winni „dążyć do zbudowania społeczeństwa muzułmańskiego i państwa muzułmańskiego od nowa. Zadanie to powinno pozostać głównym zadaniem w życiu muzułmanina, gdyż jest to najważniejszy nakaz szariatu. Jeśli zostanie spełnione, wówczas urzeczywistnione zostaną pozostałe prawa szariatu. Jeśli nie zostaną spełnione, wówczas  reszta regulacji prawnych islamu pozostanie martwa” (s. 23).

Część polskich muzułmanów poznała Mawlawiego osobiście. Odwiedził on Polskę w 1995 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Studentów Muzułmańskich RP, powiązanego personalnie z Ligą Muzułmańską w RP. Wziął wtedy udział w obozie edukacyjnym zorganizowanym pod hasłem: „Kształtowanie wzorcowej osobowości islamskiej”.

Pakistański fundamentalista Ala Maududi, zwalczający aktywnie reformatorskie ruchy w islamie, doczekał się w Polsce wydania trzech książek. Polscy wydawcy promują go jako wybitnego myśliciela, któremu udało się obalić teorię Darwina. W trzecim już wydaniu jego publikacji pt. „Zrozumieć islam” z lutego 2003 r., duchowny ten pisze wprost: „Dżihad jest największym poświęceniem na drodze ku Allahowi, ponieważ człowiek ofiarowuje nie tylko swoje życie i majątek, ale w pewien sposób poświęca także innych ludzi i to, co oni posiadają. Jedna ze znanych zasad Islamu powiada, że powinniśmy ponosić niewielkie straty dla uniknięcia większych. Czy porównywalna jest strata kilku istnień, kilku tysięcy i więcej, z ogromem nieszczęść, które mogą spaść na ludzkość wskutek zwycięstwa zła nad dobrem, oraz agresywnego ateizmu nad religią Allaha?” (s.94). Maududi zaleca w „wojnie prowadzonej w imię Allaha” ocalić starych, chorych, rannych, kobiety i dzieci. Ta wojna „obowiązuje wszystkich muzułmanów. Jeśli grupa wiernych zobowiąże się do uczestnictwa w dżihadzie, to reszta społeczeństwa zwolniona jest z tego obowiązku. Jeśli jednak nikt nie stanie do walki, odpowiedzialność spada na wszystkich” (s.83).

Z innych partii książki dowiadujemy się, że kobieta może opuszczać dom tylko w razie konieczności, wychodząc winna zakryć całe ciało, tylko jeśli to konieczne może pokazać twarz (s.101), zaś nauka głoszona przez Jezusa „była niczym innym jak ISLAMEM” (pisownia oryginalna, s.32).

Fundamentaliści „za demokracją”

Broniąc Ligi Muzułmańskiej w RP jej przewodniczący Samir Ismail zawsze przypominał o przyjęciu przez nią rezolucji, w której dobry muzułmanin jest także dobrym obywatelem. Również w trakcie ubiegłorocznych wyborów wzywał do partycypacji w procesie demokratycznym. Powoływał się przy tym na autorytet wspomnianych Qaradawiego, Faisala Mawlawiego, czy Taha Jabera Al-Alwaniego, aktywnego w Stanach Zjednoczonych członka Bractwa, uznanego przez rząd USA za „współspiskowca nie objętego dochodzeniem” w sprawie o finansowanie terroryzmu (więcej na temat Alwaniego w artykule „Bractwo Muzułmańskie w Stanach Zjednoczonych”). To grono autorytetów potwierdza tylko opinię ABW o pozorach ukrywających realizację innych celów.

Związki z wahhabicką Arabią Saudyjską

W działalności organizacji muzułmańskich w Polsce coraz więcej dróg prowadzi  do wahabickiej Arabii Saudyjskiej. Wahabizm to najbardziej radykalna forma islamu we współczesnym świecie. Saudyjczycy finansują pisma fundamentalistów w języku polskim, tam studiował też mufti Miśkiewicz (obecnie przewodniczący Muzułmańskiego Związku Religijnego), to oni także sponsorują budowę meczetu na warszawskiej Ochocie, wspierając tym samym Ligę Muzułmańską RP. Przewodniczący Muzułmańskiego Związku Religijnego kieruje zarazem polskim oddziałem Światowego Zgromadzenia Młodzieży Muzułmańskiej (World Assembly of Muslim Youth). Organizacja ta odznaczyła wspomnianego wyżej fundamentalistę Mawlawiego „jako najlepszego działacza islamskiego”, a także sponsorowała polskie wydania pism islamskich radykałów.

Niewiarygodnie brzmią tłumaczenia przewodniczącego Ligi Muzułmańskiej w sprawie finansowania meczetu. Samir Ismail w wywiadach twierdził, że „wszystkie przelewy od sponsorów są kontrolowane przez MSWiA”. Tymczasem rzecznik ministerstwa mówi wprost: „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie posiada i nie gromadzi danych na temat źródeł finansowania budowanego przez Ligę Muzułmańską w RP Centrum Kultury Islamu w Warszawie”. Prowadzący takie sprawy Generalny Inspektor Informacji Finansowej nie może ujawnić, czy przelewy dla Ligi Muzułmańskiej są kontrolowane.

W październiku 2011 roku budowę meczetu w Warszawie, sztandarowego projektu Ligi Muzułmańskiej, odwiedził zastępca sekretarza generalnego Światowej Ligi Muzułmańskiej (World Muslim League) dr Abdurrahman Bin Abdullah Alzeid. WML to organizacja założona przez Arabię Saudyjską w celu promocji wahabickiej wersji islamu na świecie. Zwłaszcza International Islamic Relief Organization, założona przez MWL, nie cieszy się najlepszą sławą. I chociaż figuruje jako jeden z partnerów Rady Praw Człowieka ONZ, to Rada Bezpieczeństwa traktuje oddziały filipiński i indonezyjski jak organizacje wspierające terroryzm, powiązane z talibami i Al-Kaidą. MWL brała też finansowy udział w zakładaniu organizacji Bractwa Muzułmańskiego w Stanach Zjednoczonych i w Europie.

Samir Islamil we władzach organizacji parasolowej Bractwa

Odżegnujący się oficjalnie od Bractwa Muzułmańskiego szef LM Samir Ismail zasiadał w kierownictwie jednej ze struktur FIOE wspólnie z Abu Shawaribem. W tym czasie przeciwko Abu Shewaribowi i Ibrahimowi El-Zayatowi (przywódcy Islamskiej Wspólnoty w Niemczech (IGD) i członka FIOE) toczyło się śledztwo w sprawie finansowania organizacji terrorystycznych. Z braku dowodów większość zarzutów została oddalonych. Niemniej niemiecki „Der Spiegel” określał Shewariba jako szefa Hamasu w Niemczech. Również rząd niemiecki postanowił wyciągnąć konsekwencje wobec radykalnych organizacji islamskich. Z konferencji islamskiej prowadzącej dialog z niemieckim rządem zostało usunięte tureckie ugrupowanie Milli Görüş. Powodem takiej decyzji był radykalny charakter tej organizacji.

Ismail jest również obecnie członkiem zarządu Europe Trust (ET), organizacji charytatywnej, która finansuje projekty FIOE. FIOE ukrywa istnienie tej zależności, na co wskazuje fakt, że informacje o Europe Trust zostały usunięte ze strony internetowej FIOE w 2005 roku. Aktualna strona FIOE nie zawiera żadnych informacji o ET. Tym niemniej, obecnie dyrektorem naczelnym ET jest Ahmed Al-Rawi, były przewodniczący FIOE (do 2007 roku). Dodatkowo adres kontaktu ET w Wielkiej Brytanii jest jednocześnie adresem byłej siedziby FIOE. FIOE zaprzecza swoim powiązaniom z ET, niemniej jednak dzięki jego finansom FIOE realizuje szereg projektów religijnych i edukacyjnych na terenie Europy.

Kontakty Samira Ismaila w Europe Trust dają także podstawę do odnowienia dyskusji o dwuznacznym artykule na temat stanowiska prawników muzułmańskich w sprawie okaleczania dziewczynek poprzez praktykę zwaną obrzezaniem (FGM, Female Genital Mutilation), potępianą przez organizacje praw człowieka, ONZ i sporą część muzułmanów. Samir Ismail w artykule „Obrzezanie w prawie muzułmańskim”, posiłkując się swoim autorytetem lekarza pediatry przedstawia całą panoramę stanowisk uczonych w prawie islamskim – od zachęcania do potępienia takich praktyk. Sam nie zajmuje stanowiska, natomiast szanowany przez niego Al-Qaradawi uważa tę praktykę za zalecaną.

Ismail przekłamuje też dane z amerykańskiego pisma „Pediatrics”, pisząc o badaniach nad korzyściami obrzezania przeprowadzanych u dzieci, podczas gdy „Pediatrics” przedstawiało tylko badania na chłopcach. Brak jasnego ustosunkowania się do tego poważnego światowego problemu i nieścisłości powiązane z podpieraniem się autorytetem lekarza pediatry powinny stać się przedmiotem badania Komisji Etyki Lekarskiej. Wprawdzie w dyskusjach Samir Ismail twierdził, że jego intencje były inne, ale jak wierzyć w te zapewnienia, skoro tekst był nieczytelny a jemu samemu nie przeszkadza obecność w radzie Europe Trust Alego Abu Shwaima, skazanego we Włoszech prawomocnym wyrokiem na 5 miesięcy więzienia za przeprowadzanie w niehigienicznych warunkach zabiegów obrzezania, m.in. dziewczynek, na terenie jego meczetu w Mediolanie.

Kościół zadziwiająco naiwny

Liga Muzułmańska publikuje też regularnie odezwy FIOE na swojej stronie internetowej. Jeżeli wziąć pod uwagę, że Al-Qaradawi łączy w sobie funkcje szefa Europejskiej Rady ds. Analiz i Wydawania Fatw (ECFR) – jednej z głównych instytucji FIOE – oraz przewodniczy Międzynarodowej Unii Uczonych Muzułmańskich (IUMS), to wyssane z palca i podżegające do nienawiści oskarżenia wobec egipskich Koptów o gromadzenie broni w kościołach przeciwko muzułmanom, rozpowszechniane przez sekretarza generalnego IUMS pod koniec 2010 roku oraz potępienie późniejszych zamachów w Aleksandrii, umieszczone przez FIOE m.in. na stronach Ligi, wyglądają na czystą hipokryzję wobec chrześcijan.

Warto pamiętać także o tych słowach Samira Ismaila: „Nie mamy związków z Bractwem. Gdzie Egipt, a gdzie my?”. Przewodniczący Ligi zresztą nie odżegnuje się od uznania wobec Jusufa Al-Qaradawiego, duchowego przywódcy Bractwa Muzułmańskiego cytując słowa „znanego egipskiego teologa muzułmańskiego” w wywiadzie dla KAI. Dziwi w tym kontekście postawa niektórych przedstawiciel Kościoła Katolickiego, którym radykalizm Ligii Muzułmańskiej nie przeszkadza współuczestniczyć w dialogu i budować „mostów porozumienia” z Ligą w ramach obchodzonych w Kościele Dni Islamu.

Specjaliści od bezpieczeństwa: Oficjalne pismo Ligi to propaganda islamistyczna

Dokładniej wypowiedziom przedstawicieli Ligii Muzułmańskiej przyjrzał się Waldemar Popiół w monografii z 2009 roku, „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, wydanej przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. W artykule naukowym pt. „Działalność publicystów muzułmańskich w Polsce jako próba ‘drenażu mózgów’ w kształtowaniu świadomości”, opierając się na publikacji magazynu LM „As-Salam”, pokazuje jak dokonywana jest manipulacja tekstem Koranu w celu indoktrynacji. Przykładowo, o stanowisku przewodniczącego Rady Imamów LM Aliego Abi Issy  pisze Popiół tak: „Jeśli poglądy imama Aliego Abi Issy są odzwierciedleniem [poglądów] pozostałych przywódców muzułmańskich w Polsce, to prowadzone działania przez organizacje muzułmańskie należy traktować bardzo poważnie i z uwagą”. Autor podkreśla też istotne różnice między nową społecznością muzułmanów, a zasymilowanymi polskimi Tatarami. W „As-Salam” stanowisko dające duży kredyt zaufania wydalonemu z Polski przez ABW radykałowi Achmedowi Ammarowi zajmuje członek MZR Islam Musa Czachorowski, natomiast w wywiadzie dla „Dziennika Bałtyckiego” prof. Selim Chazbijewicz komentuje sprawę następująco: „Jego interpretacja islamu to populizm z elementami socjalizmu i dużą dozą totalitaryzmu. Nie chciałbym żyć w państwie, którym rządziliby tacy ludzie”. (…) „Brak programów asymilacyjnych to także problem Polski. Mniejszość tatarska w Polsce coraz bardziej się kurczy. Natomiast coraz częściej do naszego kraju przybywają imigranci z Azji, Afryki czy Bliskiego Wschodu, którzy nierzadko wchodzą w konflikt z Tatarami na tle światopoglądowym” – ostrzega Chazbijewicz.

Islam przeciw równości płci

Wobec tego narastającego problemu polski rząd jest nadal bierny. Była Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Elżbieta Radziszewska zapewniała Ligę o wsparciu dla planów budowy meczetu. W sprawie wypowiedzi przyszłego rezydenta oraz muftiego Ligi Muzułmańskiej Nidala Abu Tabaqa, negującego równość kobiet i mężczyzn, nie zajęła jednakże stanowiska.

Wobec powyższych faktów trudno dalej utrzymywać złudzenie, że problem radykalnego islamu Polski nie dotyczy. Jedno jednak może szokować: skala kłamstwa, rażąca naiwność wielu dziennikarzy i bierność władz, które już teraz nie mogą powiedzieć „Nie wiedzieliśmy…”.


Zasponsoruj godzinę pracy euroislam.pl

Podobał ci się ten artykuł? Możesz nas wesprzeć.
20 złotych to godzina pracy portalu

47 komentarzy do “Fundamentalizm po polsku”

 1. resistanceNo Gravatar pisze:

  Jesli sa to dzialania zmierzajace do obalenia porzadku prawnego RP, a na takie wygladaja, to gdzie jest ABW ??? Brunona namierzyli i zlapali ( tak wiem ze to smierdzi prowakcja na kilometr), a tu ich nie ma?na czo czekaja  ???????? az fundamenty zgromadza arsenały i zaczną sie wysadzac, czy moze zaczna “tylko” palic samochody i urzadzac psudopatrole pseudopolicji bo sie im laski w mini i piwo w najpach nie pdodoba ?

 2. jedno słowoNo Gravatar pisze:

  poporostu islamofobia

 3. wstreczycielNo Gravatar pisze:

  Muzułmanka z którą kiedyś dyskutowałem, podsumowałaby to tak: “Ci ludzie z ABW nie rozumieją islamu – powinni na jego temat więcej czytać.” ;)

 4. michalNo Gravatar pisze:

  jedno slowo poprostu polskofobia

 5. MSNo Gravatar pisze:

  Po wpisaniu nazwiska Samir Ismail w internet wychodzi, że to nie tylko prze­wod­ni­czący Rady Naczel­nej Ligi Muzuł­mań­skiej w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, ale także lekarz pediatra w jednym z warszawskich szpitali dla dzieci. W tym kontekście od razu nasuwa się pytanie, czy pan Samir Ismail ma takie same poglądy na temat uprawiania stosunków seksualnych z dziećmi co “polski” imam Nezar Charif? 

 6. MSNo Gravatar pisze:

  Nie mniej ważnym pytaniem, jest czy dyrekcja szpitala dziecięcego w którym pracuje pan Samir Ismail informuje rodziców małych pacjentów, że mogą być leczone przez lekarza-islamistę, którego poglądy na stosunki płciowe z dziećmi niekoniecznie muszą pokrywać się z tymi przyjętymi w naszej kulturze?

  • InesNo Gravatar pisze:

   DO MS: Dlaczego mieliby być niby informowani? Jak lekarz jest prawosławny też trzeba o tym mówić? albo jak ktoś jest niewierzącym? Co ma religia do tego? Człowiek jest człowiekiem, a w takiej pracy najważniejsze jest zdrowie dziecka a nie poglądy, lub stereotypy którymi kieruje się polskie społeczeństwo. Włączmy telewizję i nasłuchajmy się o księdzach pedofilach, tego jest od groma. 

 7. fiskusNo Gravatar pisze:

  jedno słowo napisał: poporostu islamofobia Zamknij oczy zatkaj uszy świat będzie różowy a problemy i zagrożenia same znikną.

 8. Jan WojcikNo Gravatar pisze:

  Raczej zapytałbym o to jak dyrekcja zapatruje się na ten artykuł o FGM.

 9. jedno słowoNo Gravatar pisze:

  same krytykowanie i połaczenia relacji nic nie daje . zeby przeciwdziałać jakiemuś działaniu trzeba miec jakieś działania i plany a nie 24godz krytykowac nonstop bo to nic nie da tylko pokazuje ze islam jest silniejsze niż cokolwiek  

 10. annaNo Gravatar pisze:

  [quote comment=””]same krytykowanie i połaczenia relacji nic nie daje . zeby przeciwdziałać jakiemuś działaniu trzeba miec jakieś działania i plany a nie 24godz krytykowac nonstop bo to nic nie da tylko pokazuje ze islam jest silniejsze niż cokolwiek  [/quote] Pierwsze to wiedza. Znam wielu ludzi którzy o islamie , jego ideologi i celach nie wiedzą nic.Są zszokowani gdy o tym mówię. Nasze politpoprawne media kreują dobrotliwy  wizerunek islamu który może trochę błądzi, ale to są nieliczne jednostki. Pożyteczni idioci nie napiszą powszechnym  okaleczaniu dziewczynek , małżeństwach z dziećmi, zabójstwach za apostazję , czy tzw. “zabójstwach honorowych”. Upowszechnianie tej wiedzy, o tym czym naprawdę jest islam w swojej czystej postaci, to teraz  najważniejsza sprawa.

 11. niebieski700No Gravatar pisze:

  Do Polski przyjeżdżaja watahy radykałów. My musimy milczeć. Wszak watahy płacą za naukę tutaj. Dla nich są modły, zwolnienia z  zajęc i inne wygody. Niejednokrotnie już o tym pisałem.Nawet treści nauczania  są dla nich. Broń Boże urazić delikatne sumienia muslimów. Z roboty wywalą!!!A robotą krucho!! Siedzimy  więccicho i czekamy na szariat.. Już niedługo .

 12. BiałyNo Gravatar pisze:

  Ciekawe co na to lewackie głąby. Co znów wymyślą, żeby zamydlić oczy społeczeństwu http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,13422401,_Dzihadysci_wracaja_na_Wyspy_ze_strasznymi_pokladami.html#MT

 13. MSNo Gravatar pisze:

  Islamofobia? Lepiej być żywym islamofobem, niż stać się martwą ofiarą islamistów, czy to jako zgwałcone zgodnie z zaleceniamim imamów dziecko czy też dorosły obywatel nieakceptujący prawa szariatu i przez to ścięty mieczem jak np. chrześcijanie w Syrii. Zgadzam się, że najlepszą bronią na islamską chorobę jest po prostu wiedza i profilaktyka. Należy bardzo dokładnie obserwować islamistów i muzułmanów w Polsce, szczególnie gdy w tle pojawia się Arabia Saudyjska i inne wahhabickie reżimy, które są głównymi sponsorami i motorami napędowymi islamskiego dżihadu.

 14. Mike z USANo Gravatar pisze:

  W Polsce mało kto czytał koran i tu właśnie jest problem. Koran otwarcie uczy wszystkich muzułman postępowania względem w ich pojęciu “niewiernymi”, czego rezultatem w razie sprzeciwu przyjęcia ich religii, jest zabijanie. To jest nie tylko religia, ale ideologia gorsza od faszyzmu i komunizmu i za taka powinna byc uwazana przez cały świat. Tragedią jest że nawet urzędnicy Kościołą Katolickiego, robia tzw. “dni islamu” i bawią się z muzułmanami w ekumenie, Niech pojadą do kraju islamskiego, np. Arabii Saudyjskiej i tam niech ksiadz spóbuje odprawić nabożeństwo ekumeniczne.

 15. jedno słowoNo Gravatar pisze:

  najlepsza proń jest wiedza o islamie??? właśnie wiedza o islamie a nie o wymyślonym przez islamofobów islamie ( ten imam nic takiego obcego  naszej kulturze nie mowił przeciz dzieci w Polscy uprawiają seks mając juz 12-13 lat więc nie robcie z tego propagandy) . i polecam jak mike mowił aby mieć wiedzy o islamie naprawdę trzeba czytać koran  

 16. BiałyNo Gravatar pisze:

  Do jedno słowa.Dzieci może i uprawiaja seks, ale głównie mieszy sobą. Różnice w wieku są zawyczaj niewielkie. Nie przypominam sobie, aby w Polsce ktoś oprócz pedofilów promował związki o podtekście seksualnym z dziećmi.

 17. jedno słowoNo Gravatar pisze:

  do Bialy , jeśli pan nie słyszał o takich związkach to nie znaczy za ich nie ma ja akurat cztalem na onet.pl jak 17 i 16 letni lataja za facetów mających 40i 50 lat bo ci faceci mogą spełnić ich marzenia (chodzi to o kasy ) i to tutaj w Polscy . zaraz mi pan powie ze to 16 latki a ja powiem dla mnie 16 latka to jest dziecko a 12 latak tez bez roznicy .

 18. jedno słowoNo Gravatar pisze:

  [quote comment=””]NO jezeli jedno slowo nie widzi roznicy miedzy 16 a 12 latka to jedno slowo ma chyba podstawowy problem, czy jest tu ktos jeszcze albo moze ktos tu zna kogos dla kogo 16 latka i 12 latka to bez roznicy ?ja slyszalem o panu Dutroux no i oczywiscie mahomet co bzykal 6 letnie dziecko. [/quoteooj tam mohammet uprawial seks z jeszcze z 1letnie dziecko jak nie wierzesz to szukaj w google albo na youtube albo czytaj ksiazke Johna Alkembus “seks z niemowlakiem”  bo ten Johan byl swiadkiem tej historii

 19. klapekNo Gravatar pisze:

  Tak prawde mowiac to mi jest wszystko jedno dla mne wazne jest to ze muzulamanie toleruje pedofilie maja obsesje sexu a kazda kobieta to praktycznie dziwka, ja im dziekuje za jakakolwiek wspolprace i co sie z tym wiarze ja czlowiek o lewicowych pogladach po spotkaniach i rozmowie z muzelumanami musze stwierdzic, ze srodowisko kiboli jest mi blizsze niez antifa, ktora jest slepa na te problemy co mnie bardzo boli.

 20. jamistrzNo Gravatar pisze:

  jedno slowo, pakuj walizki i won do twoich

 21. jakubNo Gravatar pisze:

  [quote comment=””]no sex z niemowlakiem tkz baby wife stosunki do udowe to muzelumanie bardzo chetnie malzenstwo muta z 1 rocna dziwczynka no dlaczego nie, penisem miedzy nogi ? prosze bardzo.. [/quote]
  jak miałem 16 lat to współżyłem ze swoją dziewczyną. która miała tyle samo lat co ja. jak miałem 12 lat nawet mi to do głowy nie przyszło ;) więc jeśli dla Ciebie 12 a 16 lat to jest to samo to Ci gratuluje.

 22. klapekNo Gravatar pisze:

  [quote comment=””][quote comment=””]no sex z niemowlakiem tkz baby wife stosunki do udowe to muzelumanie bardzo chetnie malzenstwo muta z 1 rocna dziwczynka no dlaczego nie, penisem miedzy nogi ? prosze bardzo.. [/quote]
  jak miałem 16 lat to współżyłem ze swoją dziewczyną. która miała tyle samo lat co ja. jak miałem 12 lat nawet mi to do głowy nie przyszło ;) więc jeśli dla Ciebie 12 a 16 lat to jest to samo to Ci gratuluje.[/quote]
  a moze bys poczytal ze zrozumieniem chlopie co ? bo akurat nie mnie trzeba gratulowac.

 23. annaNo Gravatar pisze:

  jedno słowo@.  Czytaj ze zrozumieniem. 16-latka goniąca za 40-latkiem to nie pedofilia tylko prostytucja.A to zasadnicza różnica. Żeby znać islam niekoniecznie trzeba przeczytać cały Koran.To bełkot. Wystarczy zauważyć że nie ma tygodnia bez samobójczych zamachów których często ofiarami padają sami muzułmanie lub śledzić wypowiedzi czołowych “uczonych islamskich”. Szyici mordują sunnitów , sunnici szyitów w tym kotle nie ma spokoju.

 24. jedno słowoNo Gravatar pisze:

  [quote comment=””]jedno słowo@.  Czytaj ze zrozumieniem. 16-latka goniąca za 40-latkiem to nie pedofilia tylko prostytucja.A to zasadnicza różnica. Żeby znać islam niekoniecznie trzeba przeczytać cały Koran.To bełkot. Wystarczy zauważyć że nie ma tygodnia bez samobójczych zamachów których często ofiarami padają sami muzułmanie lub śledzić wypowiedzi czołowych “uczonych islamskich”. Szyici mordują sunnitów , sunnici szyitów w tym kotle nie ma spokoju.[/quote]
  no właśnie i to jest co sie nazywa polityka a nie religia. a mam pytanie kto morduje Ludzi w Mali ?? w Sumallii,  Afaganistanie, w Iraku ? ja myśle ze przed tym jak zachód ( USA) wtrącał się w tych krajach to  nikt tam drugiego nie zabijał przeciż ja nie słyszałem przed 2003 ze jakiś zamach w iraku na jakimś szjitcki meczet i nie słyszałem ze jakis dzihadista zabił 35 osób na jakimś bazarze. nie uwazasz ze tam gdzie jest USA są dzihadiści bo USA ich robi zeby miec z tego korzyści . to tylko moja opinia .  

 25. annaNo Gravatar pisze:

  [quote comment=””][quote comment=””]jedno słowo@.  Czytaj ze zrozumieniem. 16-latka goniąca za 40-latkiem to nie pedofilia tylko prostytucja.A to zasadnicza różnica. Żeby znać islam niekoniecznie trzeba przeczytać cały Koran.To bełkot. Wystarczy zauważyć że nie ma tygodnia bez samobójczych zamachów których często ofiarami padają sami muzułmanie lub śledzić wypowiedzi czołowych “uczonych islamskich”. Szyici mordują sunnitów , sunnici szyitów w tym kotle nie ma spokoju.[/quote]
  no właśnie i to jest co sie nazywa polityka a nie religia. a mam pytanie kto morduje Ludzi w Mali ?? w Sumallii,  Afaganistanie, w Iraku ? ja myśle ze przed tym jak zachód ( USA) wtrącał się w tych krajach to  nikt tam drugiego nie zabijał przeciż ja nie słyszałem przed 2003 ze jakiś zamach w iraku na jakimś szjitcki meczet i nie słyszałem ze jakis dzihadista zabił 35 osób na jakimś bazarze. nie uwazasz ze tam gdzie jest USA są dzihadiści bo USA ich robi zeby miec z tego korzyści . to tylko moja opinia .  [/quote] A słyszałeś o Halabdży w Iraku ? Zginęło 5 tys cywilów a dalsze kilka tys jest kalekami.Patrz wikipedia.W Iraku nie było wtedy USA , był Saddam. Mali ? To rząd Mali prosił o pomoc bo niedobitki Kadafiego wróciły do kraju i razem z terrorystami z Al -Kaidy oderwały północną część państwa.  Somalia ?   Upadłe państwo w którym rządzą piraci . To że ty o tym nie słyszałeś świadczy tylko o tobie. Światem trzeba się interesować a potem pisać w necie komentarze.

 26. jedno słowoNo Gravatar pisze:

  [quote comment=””][quote comment=””][quote comment=””]jedno słowo@.  Czytaj ze zrozumieniem. 16-latka goniąca za 40-latkiem to nie pedofilia tylko prostytucja.A to zasadnicza różnica. Żeby znać islam niekoniecznie trzeba przeczytać cały Koran.To bełkot. Wystarczy zauważyć że nie ma tygodnia bez samobójczych zamachów których często ofiarami padają sami muzułmanie lub śledzić wypowiedzi czołowych “uczonych islamskich”. Szyici mordują sunnitów , sunnici szyitów w tym kotle nie ma spokoju.[/quote]
  no właśnie i to jest co sie nazywa polityka a nie religia. a mam pytanie kto morduje Ludzi w Mali ?? w Sumallii,  Afaganistanie, w Iraku ? ja myśle ze przed tym jak zachód ( USA) wtrącał się w tych krajach to  nikt tam drugiego nie zabijał przeciż ja nie słyszałem przed 2003 ze jakiś zamach w iraku na jakimś szjitcki meczet i nie słyszałem ze jakis dzihadista zabił 35 osób na jakimś bazarze. nie uwazasz ze tam gdzie jest USA są dzihadiści bo USA ich robi zeby miec z tego korzyści . to tylko moja opinia .  [/quote] A słyszałeś o Halabdży w Iraku ? Zginęło 5 tys cywilów a dalsze kilka tys jest kalekami.Patrz wikipedia.W Iraku nie było wtedy USA , był Saddam. Mali ? To rząd Mali prosił o pomoc bo niedobitki Kadafiego wróciły do kraju i razem z terrorystami z Al -Kaidy oderwały północną część państwa.  Somalia ?   Upadłe państwo w którym rządzą piraci . To że ty o tym nie słyszałeś świadczy tylko o tobie. Światem trzeba się interesować a potem pisać w necie komentarze.[/quote]
  o tym wszystkim co mowiałas słyszałem ale Saddam nie byl dzihadistą i nie zabił tych ludzi bo islam mu kazał tylko on byl dektatorem a w Mali rząd poprosił o pomocy  a teraz morduje cywili tak ??  . wiec nie mieszajmy sprawy w w Somalia kto zniszczył rząd w 1993 nie USA a jak wrocił mocny rząd w 2006 to z nowo zniszczyli bo sa islamistami a moze ludzi w Somali chca zeby islamisci ich ządzali czemu wytracają sie . nie podoba im poglady jakiegos rzadu to nich nie wytrącaja sie . to jest to samo jak nam sie nie podoba jakis prawo w USA i siła chcemy  to zamienić i tam wysylam naszą Armię w imię cywilizacji i demokracji 

 27. annaNo Gravatar pisze:

  Jedno słowo@ Twoja teoria jest taka że muzułmanie zabijają bo USA się miesza. Bez USA to byliby spokojni dobrzy ludzie. Moja jest taka, że to religia która jest również doktryną polityczną  wyzwala w nich agresję do tego stopnia, że mordują się nawet między sobą.Tak było wieki temu ,tak jest teraz.

 28. tylko pytamNo Gravatar pisze:

  [quote comment=”104764″][quote comment=””]@Jedno slowo mahomet zmarl w 632 roku co robili muzelumanie w 732 pod Paryzem ? prez sto lat islam zafundowal genocide hindusow wyrznol alebo na sile skonwertowal wyznawcow zoroastrizmu, hinduskie kobiete dokonowyaly zbiorowych samobojstw aby nie byc sexaulnymi niewolnicami islam wyrznol miliony ludzi za nim chrzscijanie wpadli na pomysl krzyzowych wypraw. Podbili  polnocna afryke polwysep iberyjski i mozna powiedziec, ze tak sie wtedy robilo. Problerm polega na tym ze Wasza ideologia -bo jestes niewatpliwie muzelumaninem – probuje przeniesc zwyczaje z 7 wieku do czasow wspolczesnych. siejecie RELIGIJNY RASIZM – czytaj socjalizm religiny(nie socjalizm narodowy ale religijny) tolerujecie a wrecz wychwalacie pedofilie stosunku sexualne z 1 rocznymi dziecmi, zabijacie kogo wam sie podaba i za co wam sie podoba. Wasze wiara powinna byc ZAKAZANA tak jak jest zakazany nazizm. I nie ma ale to naprawde nie ma sensu z Wami rozmawiac wam trzeba wyglosic otwarta wojne. Idzicie sobie tan wten piasek i sobie kopulujcie ze swojimi dziecimi swojimi siostrami czy z kozami, obcinajcie sobie lby (czym wiecej tym lepiej). To jest moje przeslanie do Was po prostu — paszoł won ![/quote] nie uwazasz ze taka Religia czy ruch polityczny -nazwij to tak jak chcesz – ktory polegan na pedofilii na zabijanie wszystkich ktora wznawcy naja na myśl tylko seks i niewolnicy seksualne mogłby tylko w 100 dotczyć do prawie poł świata  gdybyło by to co mowisz prawdę muzułmanie rzązali w Indiach prawie 1000 lat i patrz tam teraz hndusy sa tam i chrzscijanie tez sa tam w Eigypcie zyje teraz 12mln chrzscijan gdy było by tak jak mowisz to by ani jednego nie zostało w Hiszpani sa kościły ktory maja 1500 lat gdy bylo tak jak mowisz to takie by sie nie znalazły . i ktora armia czy wojsko islamskie dotarło do Indonizji i Malizji i zmuszał ich zeby przyjeli islam. i z drugiej strony muzułmanie byli w Hiszpani 800 lat i czy mozesz mi powiedziec ile ich zostało tam jak juz nie zadzili ile meczetów tam z tego czasu zostało ???ja nie uwazasz ze taka idia czy ruch ktory tylko i wyłacznie polega na raszizmu dskreminacji ,zabijaniu,padofili,mordowaniu , by nie dotrwał 1400 lat i by szybko zniknił jak nazizm ??? . [/quote]
   
  Ludność świata ma 7 miliardów. Muzulstwa jest jakieś 1,5 miliarda. Trochę daleko do połowy.
  Spuścizną po islamie w Indiach sa mordy religijne, terroryzm islamski, oderwanie od Indii Pakistanu i Bangladeszu.  I setki lat mordów i prześładowań innowierców. Masz sie czym chwalić.
  Z meczetami w Hiszpanii było to samo co z kościołami na terenach podbitych przez islam. Były burzone albo przerabiane na inne cele.  Islam był obecny setki lat w Hiszpanii ale był to system obcy. Był religią okupanta promowaną przez prawną dyskryminację innowierców. Tak samo islam przez 500 lat panował na Bałkanach i teraz ślad po nim prawie nie został za wyjątkiem Albanii i odrobiny Bośni. Ludzie pozbywali się śladów znienawidzonej religii. W Hiszpanii przy tym po rekonkwiście wyrzucono resztki muzułmanów do Afryki więc nie było nawet komu dbać o te meczety.

 29. ZdzichuNo Gravatar pisze:

  Wypowiedzi “jedno słowo” to okropny bełkot, łamana polszczyzna, czy nie ma na to admina ?

  • adminNo Gravatar pisze:

   Te wypowiedzi też o czymś świadczą. Nie usunę ich, bo nie cenzuruję wypowiedzi, jeśli nie naruszają dobrych obyczajów.

 30. klapekNo Gravatar pisze:

  [quote comment=””]Wypowiedzi “jedno słowo” to okropny bełkot, łamana polszczyzna, czy nie ma na to admina ?[/quote]
  nie nie zostawmy go w spokoju taki czlowiek jest potrzebny aby ludzie, ktorzy nie wiedza czym jest islamizm zobaczyli na wlasne oczy jaka jest islamistyczna ideologia

 31. jedno słowoNo Gravatar pisze:

  [quote comment=””][quote comment=””]Wypowiedzi “jedno słowo” to okropny bełkot, łamana polszczyzna, czy nie ma na to admina ?[/quote]
  nie nie zostawmy go w spokoju taki czlowiek jest potrzebny aby ludzie, ktorzy nie wiedza czym jest islamizm zobaczyli na wlasne oczy jaka jest islamistyczna ideologia[/quote]
  mowie w 100 lat dotarł do prawie poł świata tzn 1300 lat temu  a ten mi mowi ze świat ma 7 mliardów .no pochwalcie to co robili  Izabela i Ferdynant  to poprostu było mordowanie nie muzułmanow tylko Ludzkości az do stopnia ze ten ktory miał gorączke i przyżył to był podejrzany za muzułmanin albo żyd albo poprostu nauczył się w Anduluzji ( bo nie oszukujmy sie te wieki w Europie były nazywany ciemne wieki ) i przez to co robili ludzkość potrzebowała 400 lat żeby robić  rewolucję techniczna dla ciebie to jest szko ale ci powiem nauka nie powstaje de novo tylko stopniowo i nauka ktora była w Anduluzji  była paliwem rewolucji technicznej w 18 wieku. mozesz nie wierzec w tym ale wróć do history i popatrz jakie ksiązki były uczone na uniwersytetach  w Londynie i Paryzu w tych czasach. i jak mowicie ze  Islam był obecny setki lat w Hiszpanii ale był to system obcy. Był religią okupanta promowaną przez prawną dyskryminację innowierców. jakie obcy system i okupanta religie przechodzi na teren gdzie były ciemne wieki i robi z tego terytorum prawie raj na ziemi przeciz okupacja polega na zniszczenie wszystko    . i nie patrz na muzułmanie teraz bo naprawde nie ma takiego kraju ktory mozna teraz nazywac islamskim. AS i jej król jest największym dyktatorem więc prosze nie brać AS za wzór dla kraju islamskiego . w Indiach nie chcę mowic teraz kto jest pomordowany po chyba widać. czy słyszałesz o cos takiego jak Arakan???   i jeśli chodzi o STRACH jak mowisz w Chinach sa 100mln muzułmanow czemu oni nie odeszli od islamu skoro tam mogą nawet tam ich prowakowano zeby odeszli ? w Rusji sa 22mln czemu nie odeszli mimo ze komonizm walcił wszystkie religie ? i dla tylko pytam jak mowisz ze Z meczetami w Hiszpanii było to samo co z kościołami na terenach podbitych przez islam . pytam gdzie sie urodził jezus chrystus ?? w “Bazylika Narodzenia Pańskiego” i muzułmanie od 1400 lat tam zadzaja i co sie stało jest tak jak było z innej stronie jak krzyzacy  podbili jerozolimę co zrobili z tym meczetem który tam był ?? daj mi przekład jednego kościoła zaraz ktos mi powie a co z Haga Sofia?? Haga Sofia była kupiona a nie zajmowana porostu sprzadali . No i nie chcecie rozmawiac bo nie macie dowody na wasze opinie czy wiadomosci tylko google youtube i jakis tam koles ktory pisał jakąś tam książke i te okropne przepadki ktore zdarzają sie w każdym społeczeństwie. nie chcecie zebym skomentował to nie skomentuje chcecie byc zamknięci na siebie prosze bardzo . i przepraszam jesli kogos osobiście zraniłem 

 32. niebieski700No Gravatar pisze:

  Jedno Słowo ty naucz sie odróżniać polskie samogloski!!! Nie myl b i p !!! Tylko Arabowie to robią  Ten twój islamski zamordyzm wsadź sobie wiadomo gdzie!Zgrywy to sobie rób w piątek na gimnastyce w meczecie.

 33. jedno słowoNo Gravatar pisze:

  [quote comment=””]Jedno Słowo ty naucz sie odróżniać polskie samogloski!!! Nie myl b i p !!! Tylko Arabowie to robią  Ten twój islamski zamordyzm wsadź sobie wiadomo gdzie!Zgrywy to sobie rób w piątek na gimnastyce w meczecie.[/quote]
  jednak okazało sie tak jak mowiłem stan waszej wiedzy jest na pożomie podstawówki . i tak zawsze jak nie wie jak odpowiadac to zaczyna poklinać . i ja nie mam czasu rozmawiać z ludzmi bez wiedzy. juz tu nie bede komentowac

 34. klapekNo Gravatar pisze:

  [quote comment=””][quote comment=””]Jedno Słowo ty naucz sie odróżniać polskie samogloski!!! Nie myl b i p !!! Tylko Arabowie to robią  Ten twój islamski zamordyzm wsadź sobie wiadomo gdzie!Zgrywy to sobie rób w piątek na gimnastyce w meczecie.[/quote]
  jednak okazało sie tak jak mowiłem stan waszej wiedzy jest na pożomie podstawówki . i tak zawsze jak nie wie jak odpowiadac to zaczyna poklinać . i ja nie mam czasu rozmawiać z ludzmi bez wiedzy. juz tu nie bede komentowac[/quote]
  Wlasnie @jednoslowo wlasnie my jestesmy glupi i mamy bardzo niski stan wiedzy ale wiesz co jestesmy tak prymitywna kultura ze nie umiemy czerpac przyjemnosci w odciananiu czlowiekowi glowy wrzeszczac allahu akbar nie umiemy czerpac przyjemnosci (po za malymi wyjatkami co sie u nas kwalifikuje jako zboczenie sexualne) z sexu z dziecmi i martwymi ludzmi po prostu jakos nie umiemy i wiesz co zostaw nas w spokoju bo to sie dobrze nieskonczy sam widzisz ze albo my albo wy….wracaj do domu.

 35. adminNo Gravatar pisze:

  Klapek post usunięty, powód – wulgaryzmy

 36. klapekNo Gravatar pisze:

  [quote comment=””]Klapek post usunięty, powód – wulgaryzmy[/quote]
  jakie wulgaryzmy tam wylgaryzmy ? te “wylgaryzmy” nie byly poto zeby wylgaryzowac ale wrecz przeciwnie pokazac bezsilosc w stosunku do islamistycznej ideologii, po prostu rece opadaja .. 

 37. tylko pytamNo Gravatar pisze:

  Ja jeszcze odpowiem panu jedno słowo.
  1. Odpowiedziałem na twoje uwagi tak jak je zrozumiałem. Słabo mówisz po polski i twoje wypowiedzi są niezrozumiałe.
  2. Co do “nauki”w andaluzji, która miała być paliwem dla rewolucji przemysłowej to są totalne brednie. Nie ma niczego w tych naukach, co mogłoby być przydatne dla potrzeb techniki. Paliwem dla rewolucji przemysłowej była wiedza metalurgiczna, chemiczna i fizyczna. A nauka andaluzyjska to była matematyka. prymitywna medycyna i niezła humanistyczna filozofia. Jedyne zastosowanie tych nauk w praktyce o jakim słyszałem to wykorzystanie matematyki (cyfr) do obliczeń na potrzeby budowy wielkich katedr :)  Najbardziej znanym uczonym andaluzyjskim był Awerroes, który był filozofem. Dodajmy prześladowanym przez muzułmanów za rzekomo antyislamskie poglądy. Trzeba dodać, ze wszystkie te nauki andaluzyjskie bazowały na dorobku starożytnych oraz na hinduskich cyfrach, kóry arabowie zagrabili na podbitych terytoriach.
  3. Rekonkwista walczyła z kalifatem bezkompromisowo bo to taka wojna była. Żydom też się oberwało i zostali wyrzuceni z Hiszpani. Lata walk z muzułmanami wpłynęły na oblicze katolicyzmu hiszpańskiego, który był najsurowszy i najbardziej wojowniczy w całej Europie – choćby tamtejsza inkwizycja. Podobny proces był w Polsce która doświadczyła 300 lat krwawych wojen w Turkami w których zginęło 2 polskich władców. Nie możesz zapominać, że w Hiszpanii, na Bałkanach i nawet w Jerozolimie chrześcijanie wracali na tereny, które niegdyś zamieszkiwali i zostały im zbrojnie odebrane przez muzułmanów. Czego można było oczekiwać? Że będa zachwycać się miejscowymi meczetami które uważali za symbol okupanta? Podam ci zupełnie świeży przykład z Polski. Mój kraj przez blisko 150 lat był poddany silnemu procesowi “nawracania” na prawosławie finansowanemu przez Rosję która okupowała większość terytorium w wiekach 18-20. Po odzyskaniu niepodległości w kraju na dużą skalę burzono budowane przez Rosjan cerkwie. W samej Warszawie zburzono 2 wspaniałe świątynie – taki już los okupantów.
  4. Arabowie nie stworzyli żadnego “raju” na półwyspie iberyjskim, ponieważ ten już tam był. Półwysep iberyjski praktycznie w ogóle nie został dotknięty wojnami i najazdami barbarzyńskimi które spustoszyły dzisiejszą Francję i Włochy. Tam arabowie zwyczajnie przyszli na gotowe.
  5. Ciemne wieku to były i są na zawsze w islamie który nigdy niczego nie potrafi osiągnąć. W ciemnych wiekach w Europie budowano wysokie budowle oparte na konstrukcji szkieletowej (filarowej), wydano dzieło o obrotach sfer niebieskich i opanowano sztukę żeglugi oceanicznej. Jakl bardzo ciemny musiał być zawsze islam, który nigdy nic podobnego nigdy nie osiągnął.
  6. Mógłbyś podać źródło informacji o tym że Turcy kupili Hagia Sofia? Ciekawe od kogo skoro właśnie zniszczyli jedynych i prawowitych właścicieli tego kościoła? Bo oficjalna wersja jest taka, że świątynia została zbeszczeszczona podczas szturmu Konstantynopola i osobiście sam Mehmed Zdobywca musiał interweniować żeby zapobiec burzeniu kościoła przez żołdaków. Jeśli chcesz przykłady kościołów niszczonych przez bydło muzułmańskie to nie będę sięgał do historii, bo wystarczy otworzyć bieżące wiadomości żeby się o tym przekonać. W samej Indonezji władze doprowadziły w ostatnich latach do likwidacji ok 400 kościołów.  

 38. kodeksssNo Gravatar pisze:

  dosyć z natrętnymi religiami! katolicy wtrącają się we wszstko  nie wierzącym, prawa są tworzone pod  zasady i nakazy religijne, jeszcze brakuje nam natrętnego islamu!!!STOP NATRĘTNYM RELIGIOM!

 39. czeslawNo Gravatar pisze:

  Ateiści powinni znać jedną prawdę: w chrześcijańskich krajach to mogą sobie pisać i mówić co chcą, natomiast w krajach islamskich nie mają prawa istnieć. Niech więc ateiści wspierają chrześcijaństwo, bo jak Europa będzie islamska, to chrześcijanie będą mogli wegetować jako obywatele drugiej kategorii, natomiast dla ateistów nie będzie miejsca wcale. .

 40. RomanNo Gravatar pisze:

  Jednym słowem – żyjmy pod dyktaturą religii !(gdyby one miały chociaż trochę wspólnego z prawdziwą duchowością-harmonią ze światem-a nie były czystym bełkotem o bogu mającym na celu fizyczne,  intelektualne i duchowe zniewolenie ludzi…)

 41. […] cieszyło się przypomnienie wszystkich informacji dotyczących Ligi Muzułmańskiej w RP http://www.euroislam.pl/index.php/2013/02/fundamentalizm-po-polsku/ oraz wywiad z marzącym o szariacie imamem warszawskiego […]

 42. […] O wydawaniu w Polsce książek Kutba pisaliśmy już na Euroislam.pl. […]

Zostaw swój komentarz!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników strony euroislam.pl. Redakcja i właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za treść opinii. Zapraszamy wszystkich do dyskusji jednak informujemy, że komentarze nawołujące do przemocy, obrażające inne osoby, zawierające określenia uważane powszechnie za wulgarne, będą usuwane. Będziemy szczęśliwi jeżeli osoby uważające wprowadzenie dobrych zwyczajów za cenzurę, znajdą inne miejsce do dyskusji w internecie. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym. redakcja@euroislam.pl